چینی*ها لحظه*ای آرام و قرار ندارند، شرکت*های خودروسازی این کشور روز به روز فعال*تر می*شود. هدف مهندسان چین برندسازی کشورشان در زمینه تولید خودرو در جهان است و جایی که برایش نقشه کشیده*اند، قرارگرفتن در پله اول صنعت خودرو است. ام جی، چری و جک سه ... ادامه ...