ایسنا : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هدفمان این است که تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت خودرو حتما از این قیمت بازار آزاد پایین*تر آید و برنامه و تعهدی که خودروسازان به ما داده*اند، مستلزم این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد هم کنترل شود.رضا ... Dear member\guest you have to reply to see the link