عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: ایران*خودرو و سایپا باید ۸۰ درصد از توان خود را برای انجام تعهدات خود و تحویل خودرو به مشتریان که خودرو پیش خرید کرده*اند اختصاص دهند و فقط ۲۰ درصد را می*توانند به فروش*های فوری ... Dear member\guest you have to reply to see the link