میزان قدرت اولیه در نیسان پیکاپ تیتان و فرونتیر تقریبا با هم برابر است. اما اگر بصورت روزانه از این خودرو برای حمل بار سنگین استفاده شود، در این صورت نیسان تیتان قابلیت*های بیشتری را از خود نشان می*دهد. Dear member\guest you have to reply to see the link