درهای استفاده شده در این خودرو همانند آینه*های کار شده بر روی آن دارای ابعاد بزرگی هستند که سوار و یا پیاده شدن از خودرو را برای سرنشینان بسیار راحتتر کرده*اند. Dear member\guest you have to reply to see the link