توصیف کالا در آگهی می*تواند تاثیر بسیار زیادی در پیدا کردن مشتری دارد. بنابراین برای اینکه در زمان کمتری ماشین خود را به فروش برسانید باید ماشین خود را با کلمات و جملات درست، معرفی و توصیف کنید. Dear member\guest you have to reply to see the link