کیا با خود مجموعه*ای از فناوری*های یاری*رسان به رانندگان را به نمایشگاه امسال CES آورده که به گفته خودش استفاده*پذیری خودروهای آتی*اش را در دورانی که خودروهای خودران به محصولاتی رایج بدل شده*اند، بسیار افزایش خواهد داد. Dear member\guest you have to reply to see the link