تهدید موقعیت شغلی حدود 600هزار نفر نیروی انسانی فعال در حوزه قطعه‎سازی به بیکاری نیمی از آن‎ها انجامیده است Dear member\guest you have to reply to see the link