دلالان در کمین خودروهای مانده*در گمرک هستند تا درصورت عرضه در بازار با خرید و دپو این خودروها قیمت*های فعلی را در بازار حفظ کنند. ازسوی*دیگر، دپو طولانی این خودروها در انبار، وضعیت فیزیکی نامطلوبی را برای آن‎ها رقم زده که خسارات آن متوجه واردکننده و مشتری است Dear member\guest you have to reply to see the link