عصر خودرو- میزان فروش خودروهای میان*سایز جهان در سال 2018 با افت 3/ 3 درصدی به 52/ 9میلیون دستگاه رسیده است. Dear member\guest you have to reply to see the link