نیسان میکروکار کاملا جدیدی را در دو نسخه مختلف با نام*های Dayz و Dayz Highway برای بازار داخلی ژاپن معرفی کرده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link