تابستان سال گذشته خبرهایی درباره شهر اشتوتگارت و برنامه*های آن برای ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی قدیمی منتشر شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link