باوجود اینکه همچنان فدراسیون اتومبیلرانی برنامه و تقویم مشخص سال جاری را ارائه نکرده است اما برنامه نامنظم استان*ها برای برگزاری مسابقات استانی مشخص شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link