آیا تایرهای رادیال قابل*تعمیر هستند؟ آیا تایرهای تعمیرشده کارآیی و شرایط قبل از آسیب*دیدگی را خواهند داشت؟ برای پاسخ به این سوال*ها در شرایطی که قیمت تایر به حدی بالا رفته که خرید یک حلقه تایر نو برای کمتر کسی بی*دردسر است،* باید به این نکات* توجه کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link