در طراحی ام*وی*ام X22 از زبان طراحی جدید چری به نام Life in Motion الهام گرفته و سعی شده است، مد و قدرت نمایان باشد.

Dear member\guest you have to reply to see the link