اما نکته جالب*توجه این است که به*رغم مشکلات فراوانی که برسر راه خودروهای گذرموقت وجود دارد، درحال*حاضر خودروهای خاص و کمیابی در کشور با پلاک گذرموقت درحال تردد هستند.

Dear member\guest you have to reply to see the link