*در دومین روز از دادوستدهای گروه خودرویی در بازار سرمایه، دو لیدر این صنعت بورسی مسیر متفاوتی را از هم طی کردند، به‎طوری‎که ایران‎خودرو 2.4درصد با رشد مواجه شد، اما سایپا 0.2درصد منفی خورد.

Dear member\guest you have to reply to see the link