براساس مصوبه هیات دولت و دستورالعمل اجرایی آن تنها می*توان 3هزار دستگاه خودرو را تا پایان مهلت از گمرک*ها ترخیص کرد

Dear member\guest you have to reply to see the link