واردات خودروهای خارجی در فروردین ماه سال جاری به کمترین حد خود رسید و البته این واردات نیز باقیمانده خودروهای دپو شده در گمرک بودند که پروسه ترخیص را طی کرده بودند و کار ترخیصشان به این ماه کشیده بود ولی در بین خودروهای وارد شده خودروهای جالبی نیز وجود داشت که از جمله آن […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link