شرکت سایپا اقلام مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش می رساند.

Dear member\guest you have to reply to see the link