نسل*های اول تا سوم بیوک الکترا جزو خودروهای قدیمی و کلکسیونی محسوب می*شوند. اما همچنان می*توان بیوک الکتراهای نسل چهارم به بعد را در خیابان*ها هم دید

Dear member\guest you have to reply to see the link