بیوک ماشینی است که در سال*های دهه 50 و 60 شمسی حتی اوایل دهه 70 با آن خاطرات زیادی داریم. خودروهای بزرگ، جادار و لوکسی که راننده آن را "آمریکایی سوار" خطاب می*کردند.

Dear member\guest you have to reply to see the link