یکی دیگر از محصولات این کارخانه الدزمبیل کاتلاس سیراست که خودروی لوکسی به شمار می*آید که از نظر فنی و طراحی با قدرت ظاهر شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link