داخل T5 بیسو هم دست کمی از بیرونش ندارد. اتاق این خودرو ترکیبی از دو رنگ است و فرمان خوش دست و خوش ترکیب آن جلوه*ای خاص به فضای داخلی داده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link