این خودروساز در یک ماه گذشته بیش از ۳۱هزار دعوت*نامه برای تعهدات معوق خود صادر کرده و طی چندماه آینده تمام خودروهای ثبت*نام*شده با موعد تحویل ۹۷ را تحویل مشتریان خود خواهد داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link