معاون شرکت ساخت*وتوسعه زیربناهای حمل*ونقل علت ارسال پیامک اشتباه به مالکان خودروها درباره پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی را تشریح کردو گفت:کسانی که عوارض را پرداخت نکرده*اندجریمه می شوند.

Dear member\guest you have to reply to see the link