میرخانی رشتی: اگر شرکتی ادعا می*کند فلان قطعه «های*تِک» را تولید می*کند، یعنی قطعات را وارد و در این‎جا مونتاژ می*کند

Dear member\guest you have to reply to see the link