اگر قطعه*ساز نتواند نیاز خط تولید را تامین کند، خودروساز ناچار به واردات می*شود که در این صورت با توجه به افزایش شدید قیمت تمام‎شده تولید، امکان فروش محصولات از بین می*رود

Dear member\guest you have to reply to see the link