تقویت خودروسازان آمریکایی یکی از شعارهای تبلیغاتی ترامپ بوده که به آن جامع عمل نپوشانده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link