به گزارش خبرخودرو، سهام زامياد از شركت*هاي زيرمجموعه گروه خودروسازي سايپا در بازار بورس و اوراق بهادار تهران در دو هفته گذشته با رشد بسيار خوبي مواجه شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link