پس از معرفی نسخه*های برقی سه*چرخ*های که به ریکشا معروف هستند، تاثیر مشهودی بر کاهش آلودگی شهرهای مهم هند دیده شد. اما بسیاری از این وسایل نقلیه پاک و *ارزان* به*وسیله تایرهای اسکوتری حرکت می*کنند که مناسب آنها نیستند.

Dear member\guest you have to reply to see the link