در حالی*که کارلوس گون، مدیرعامل سابق نیسان و رئیس هیات مدیره اخراجی این کمپانی ژاپنی به خاطر اتهامات مالی در انتظار محاکمه به سر می*برد، حجم فروش و سودآوری این شرکت خودروسازی به روند نزولی خود ادامه می*دهد.

Dear member\guest you have to reply to see the link