به گزارش خبرخودرو، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی براساس مصوبه هیئت وزیران،در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشد از گمرک ترخیص خواهد شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link