به گزارش خبرخودرو، وزارت راه و شهرسازی و مرکز همکاری*های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تفاهمنامه همکاری*های مشترک امضا کردند.

Dear member\guest you have to reply to see the link