به گزارش خبرخودرو، مشاور انجمن خودروسازان ایران بیان می کند یک مشکل کلی تصمیم گیری در کشور ما این است که ایده های خوبی که امکان اجرای آن در کشور وجود ندارد، ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد و مصوبات امروز مجلس در حوزه خودرو در زمره این تصمیمات می گنجد.

Dear member\guest you have to reply to see the link