قیمت گذرای خودروهای داخلی یکی از مسائلی است که در سال*های اخیر بسیار چالش برانگیز بوده و معمولا در زمان*های مختلف واکنش*های گوناگونی نسبت به آن وجود داشته است ولی در حالیکه به نظر می*رسید بحث آزادسازی قیمت خودروهای داخلی در دستور کار دولت باشد، دوباره بحث قیمت گذاری دستوری به میان آمده و همه […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link