ایران*خودرو و اتحادیه تاکسی*رانی ایران، به*تازگی قراردادی را امضا کرده*اند که بر اساس آن، خودروهای تاکسی مربوط به حمل*ونقل عمومی پایتخت که دیگر فرسوده شده و باید با خودرویی جدید جایگزین شوند را، از رده خارج کرده و خودروهای نو، به*جای آن*ها در ناوگان تاکسی*رانی تهران قرار بگیرند. درواقع، عمده*ترین دلیل این امضای توافق مربوط […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link