صنعت تایر این روزها حال خوبی ندارد. مشکلات آن نیز به*نوع ارزی که برای تهیه مواداولیه موردنیاز به این صنعت اختصاص می*یابد، مربوط نیست اینکه آیا ازگروه یک دولتی تامین شود یا نیمایی باشد و حتی آزاد.

Dear member\guest you have to reply to see the link