به جرات می*توان گفت کنار گذاشتن قوانین آلایندگی NEDC و استفاده از تست*های واقع*بینانه*تر WLTP مشکلات متعددی را برای خودروسازان ایجاد کرده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link