به*تازگی تصاویری از کادیلاک XT5 جدید بدون پوشش استتاری منتشر شده *است که نشان می*دهد نسخه جدید این محصول تغییرات چندانی *به خود ندیده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link