به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل یک پلتفرم اینترنتی خرید و فروش خودرو اعلام می کند که در ایران، قوانین و فرآیندی برای خرید و فروش خودرو وجود دارد که در هیچ جای دیگر دنیا برقرار نیست بنابراین فرآیند خرید و فروش در این پلتفرم برای ایران به شکلی خاص، طراحی شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link