حدود یک*سال از وضع قانون منع واردات خودروهای وارداتی می*گذرد اما همچنان مشکلاتی در این بخش از بازار گریبان*گیر واردکنندگان و مشتریان است.

Dear member\guest you have to reply to see the link