معاون بازرسی و آزمون شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک نسبت*به احتمال ورود تایرهای وارداتی با تاریخ تولید دستکاری*شده و حتی باکیفیت پایین*تر به کشور هشدار داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link