مدیرعامل ستاد معاینه*فنی *خودروهای تهران از ضرورت تغییر سریع آیین*نامه معاینه*فنی *تاکسی*های اینترنتی از یک*سال به 6*ماه می*گوید و مدیران اسنپ هم از آمادگی برای کمک به کاهش آلودگی هوا. این تغییر مهم اما همچنان در انتظار تصویب است.

Dear member\guest you have to reply to see the link