گروه صنعتی ایران*خودرو که چندروزی است شرایط مشارکت در تولید دناپلاس*اتوماتیک را آغاز کرده، به*تازگی اطلاعات دقیق*تری از این سدان ملی را روی وب*سایت خود بارگذاری کرده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link