باتوجه به حضور سه شرکت ایران‎خودرودیزل، سایپا دیزل و کرمان خودرو در بازار پایه فرابورس، تغییر قوانین و مقررات این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link