به نظر می‎رسد تا زمانی که تیراژ تولید خودرو به حد مکفی نرسد، پیشنهاد واردات خودروهای دست*دوم همچنان مطرح خواهد بود

Dear member\guest you have to reply to see the link