یک کارشناس خودرو در خصوص کاهش قیمت*ها مطرح کرد: طی روزهای آینده قیمت خودرو به کف خود می*رسد بنابراین خریداران کمی صبر داشته باشند.

Dear member\guest you have to reply to see the link