خریداران خودروهای وارداتی همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت گواهی‎های اسقاط به‎سر می‎برند

Dear member\guest you have to reply to see the link