برای تحویل حدود 20هزار خودرو از بیش از 120هزار خودرو ته*نشین شده در خودروسازی*ها، هفته گذشته و در تعطیلات، خودروسازان و قطعه*سازان در تمام شیفت*های کاری فعالیت داشته*اند

Dear member\guest you have to reply to see the link